Servicevilkår

ndholdsfortegnelse:
Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelsesområde
Artikel 4 - Udbuddet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden
Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed
Artikel 9 - Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af fortrydelsesret
Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 11 - Pris
Artikel 12 - Ydelse og supplerende garanti
Artikel 13 - Levering og udførelse
Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klageprocedure
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Artikel 1 - Definitioner
I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

"accessorisk aftale": en aftale, hvorved forbrugeren erhverver varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og den erhvervsdrivende.
Fortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
Forbruger: en fysisk person, der ikke handler i forbindelse med sit erhverv, sin virksomhed, sit håndværk eller sit erhverv;
Dag: kalenderdag;
digitalt indhold: data, der er produceret og leveret i digital form;
Aftale om løbende opfyldelse: en aftale om regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold i en bestemt periode;
varig databærer: ethvert værktøj - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere eller anvende dem i fremtiden i en periode, der er tilpasset det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som gør det muligt at reproducere de lagrede oplysninger i uændret form;
Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;
Fjernsalgsaftale: en aftale, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvor der frem til og med aftalens indgåelse gøres eksklusiv eller fælles brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker;
standardfortrydelsesformular: den europæiske standardfortrydelsesformular, der er indeholdt i bilag I til disse betingelser. Det er ikke nødvendigt at stille bilag I til rådighed, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret i forbindelse med sin bestilling.
Fjernkommunikationsteknik: et middel, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at være sammen i samme rum på samme tid.

Artikel 2 - Erhvervsdrivendes identitet

Handler under navnet:

 

På forespørgsel

 

E-mail-adresse:

Kundeservice@ivy-kobenhavn.com

Kan nås:
E-mail: For at være tilgængelig:
Mandag til søndag fra 9:00 - 17:00

Hvis iværksætterens aktivitet er underlagt en relevant tilladelsesordning: den
oplysninger om tilsynsmyndigheden.

Hvis iværksætteren udøver et lovreguleret erhverv:

den faglige sammenslutning eller organisation, som han er tilknyttet;
erhvervstitlen og det sted i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den blev tildelt;
en henvisning til de erhvervsregler, der gælder i Nederlandene, og angivelse af, hvor og hvordan disse erhvervsregler kan findes.

Artikel 3 - Anvendelighed

Disse generelle vilkår og betingelser finder anvendelse på ethvert tilbud fra iværksætteren og på enhver aftale om fjernsalg, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren.
Teksten til disse almindelige forretningsbetingelser stilles til rådighed for forbrugeren, inden fjernsalgsaftalen indgås. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal iværksætteren, inden fjernsalgsaftalen indgås, oplyse, hvordan de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres hos iværksætteren, og at de vil blive sendt gratis hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren.
Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser i modsætning til det foregående stykke og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren kan lagre den på en enkel måde på et varigt databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis på forbrugerens anmodning.
Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.


Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset varighed eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt angives i tilbuddet.
Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren anvender billeder, er disse en sandfærdig gengivelse af de tilbudte produkter, tjenesteydelser og/eller det digitale indhold. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet.


Artikel 5 - Aftalen

Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 er aftalen indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de fastsatte betingelser.
Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af den erhvervsdrivende, kan forbrugeren ophæve aftalen.
Hvis aftalen indgås elektronisk, skal iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
Iværksætteren kan - inden for de retlige rammer - orientere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen af aftalen med angivelse af begrundelse.
Senest ved leveringen af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold til forbrugeren skal iværksætteren sende følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en varig databærer:
besøgsadressen på den erhvervsdrivendes kontor, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller i givet fald klare oplysninger om, at forbrugeren er fritaget for fortrydelsesretten;
oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
prisen inklusive alle afgifter for produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold, i givet fald leveringsomkostningerne og metoden for betaling, levering eller opfyldelse af fjernsalgsaftalen;
kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller er tidsubegrænset;
hvis forbrugeren har fortrydelsesret, en model til fortrydelsesformular.
Hvis der er tale om en transaktion af varighed, gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for den første levering.


Artikel 6 - Fortrydelsesret

For produkter:

Forbrugeren kan fortryde en aftale om køb af et produkt inden for en betænkningstid på mindst 14 dage uden at angive en begrundelse. Den erhvervsdrivende kan spørge forbrugeren om begrundelsen for fortrydelsen, men kan ikke tvinge forbrugeren til at angive sin(e) begrundelse(r).
Den i stk. 1 omhandlede fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tredjepart, som forbrugeren på forhånd har udpeget, og som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme rækkefølge: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Den erhvervsdrivende kan, forudsat at han klart har informeret forbrugeren herom forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringstider.
hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller del;
i tilfælde af aftaler om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det første produkt.
I tilfælde af tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium:

Forbrugeren kan ophæve en tjenesteydelsesaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, i mindst 14 dage uden at angive en begrundelse. Den erhvervsdrivende kan spørge forbrugeren om begrundelsen for fortrydelsen, men kan ikke tvinge forbrugeren til at angive sin(e) begrundelse(r).
Den i stk. 3 omhandlede fortrydelsesfrist begynder dagen efter aftalens indgåelse.
Forlænget fortrydelsesfrist for varer, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, hvis forbrugeren ikke er blevet informeret om sin fortrydelsesret:

Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller en standardfortrydelsesformular til forbrugeren, udløber fortrydelsesfristen 12 måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående stykker i denne artikel.
Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de oplysninger, der er omhandlet i det foregående stykke, inden for 12 måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists ikrafttrædelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.


Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i løbet af betænkningstiden

I fortrydelsesfristen skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han skal kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Det grundlæggende princip her er, at forbrugeren kun må håndtere og undersøge produktet, som han ville have lov til at gøre det i en butik.
Forbrugeren er kun ansvarlig for værdiforringelse af produktet som følge af en måde at håndtere produktet på, der går ud over det, der er tilladt i stk. 1.
Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet ham alle de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller på tidspunktet for aftalens indgåelse.


Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed

Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal han underrette den erhvervsdrivende inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af standardfortrydelsesformularen eller på anden utvetydig måde.
Forbrugeren returnerer hurtigst muligt, men senest 14 dage efter den dag, der følger efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse, produktet eller afleverer det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke påkrævet, hvis iværksætteren har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer produktet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Forbrugeren returnerer produktet med alt leveret tilbehør, om muligt i original stand og i original emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet ham.
Risikoen for og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos forbrugeren.
Forbrugeren bærer de direkte omkostninger i forbindelse med returnering af produktet. Hvis den erhvervsdrivende ikke har angivet, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis den erhvervsdrivende angiver, at forbrugeren selv skal bære omkostningerne, skal forbrugeren ikke bære omkostningerne ved at returnere produktet.
Hvis forbrugeren fortryder efter først at have anmodet udtrykkeligt om, at udførelsen af tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller en bestemt mængde, påbegyndes i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren den erhvervsdrivende et beløb svarende til den del af den forpligtelse, som den erhvervsdrivende har opfyldt på fortrydelsestidspunktet, i forhold til den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
Forbrugeren skal ikke bære nogen omkostninger til udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg i en begrænset mængde eller mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis:
hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, om godtgørelse af omkostningerne ved fortrydelse eller om modellen til fortrydelsesformular, eller;
forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme påbegyndes i fortrydelsesperioden.
Forbrugeren bærer ikke nogen omkostninger ved hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke er leveret på et fysisk medium, hvis:
han ikke forud for leveringen udtrykkeligt har givet sit samtykke til, at opfyldelsen af aftalen påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen;
han ikke har erkendt, at han har mistet sin fortrydelsesret, da han gav sit samtykke, eller
den erhvervsdrivende har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, ophæves alle yderligere aftaler ved lov.


Artikel 9 - Forpligtelser for den erhvervsdrivende i tilfælde af fortrydelse

Hvis den erhvervsdrivende gør det muligt for forbrugeren at give forbrugeren meddelelse om fortrydelsesret elektronisk, skal han straks efter modtagelsen sende en bekræftelse på modtagelsen af denne meddelelse.
Den erhvervsdrivende tilbagebetaler alle forbrugerens betalinger, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som den erhvervsdrivende har opkrævet for det returnerede produkt, straks, men senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren giver ham meddelelse om fortrydelsen. Medmindre iværksætteren tilbyder selv at afhente produktet, kan han vente med tilbagebetalingen, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren beviser, at han har returneret produktet, alt efter hvilken dato der er den tidligste.
Virksomheden skal anvende det samme betalingsmiddel, som forbrugeren har anvendt til tilbagebetaling, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.
Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke refundere de ekstra omkostninger for den dyrere metode.


Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke følgende produkter og tjenesteydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis den erhvervsdrivende klart har angivet dette i forbindelse med tilbuddet eller i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse:

Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesfristen;
Kontrakter, der indgås på en offentlig auktion. Ved en offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser udbydes af iværksætteren til forbrugere, der deltager eller får mulighed for at deltage personligt i auktionen under vejledning af en auktionsholder, og hvor den vindende byder er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesteydelserne;
Tjenesteydelseskontrakter, efter fuld udførelse af tjenesteydelsen, men kun hvis:
udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, når iværksætteren har opfyldt aftalen fuldt ud;
pakkerejser som omhandlet i artikel 7:500 i den nederlandske civillovbog og aftaler om passagertransport;
tjenesteydelsesaftaler om levering af indkvartering, hvis aftalen indeholder bestemmelser om en bestemt dato eller et bestemt tidsrum for opfyldelsen og ikke er til boligformål, transport af varer, biludlejning og catering;
Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, hvis aftalen indeholder bestemmelser om en bestemt dato eller et bestemt tidsrum for opfyldelsen heraf;
Produkter, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning fra forbrugerens side, eller som klart er bestemt til en bestemt person;
produkter, der hurtigt fordærves eller har begrænset holdbarhed;
forseglede produkter, som ikke kan returneres af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvis forsegling er blevet brudt efter leveringen;
produkter, der i kraft af deres art uigenkaldeligt blandes med andre produkter efter levering;
alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
forseglede lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
Aviser, tidsskrifter eller tidsskrifter, med undtagelse af abonnementer på disse;
Levering af digitalt indhold på anden måde end på en materiel bærer, men kun hvis:
ydelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
forbrugeren har erklæret, at han dermed mister sin fortrydelsesret.


Artikel 11 - Prisen

I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, må priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke forhøjes, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
I modsætning til det foregående stykke kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at alle nævnte priser er indikativpriser, skal nævnes i tilbuddet.
Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovmæssige bestemmelser eller bestemmelser.
Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat dem og:
a. de er et resultat af lovmæssige bestemmelser eller bestemmelser, eller
b. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

De priser, der er nævnt i tilbuddet om varer eller tjenesteydelser, er inklusive moms.


Artikel 12 - Overholdelse af aftalen og supplerende garanti

Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til forsvarlighed og/eller anvendelighed og de gældende lovbestemmelser og/eller statslige forskrifter på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til anden end normal brug.
En ekstra garanti fra den erhvervsdrivende, dennes leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen, hvis den erhvervsdrivende ikke har opfyldt sin del af aftalen.
Ved ekstra garanti forstås enhver forpligtelse fra den erhvervsdrivende, hans leverandør, importør eller producent, hvorved han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er juridisk forpligtet til at gøre, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.


Artikel 13 - Levering og gennemførelse

Entreprenøren skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af bestillinger af varer og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenesteydelser.
Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.
Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil iværksætteren udføre accepterede ordrer med passende hurtighed, dog senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, vil forbrugeren blive informeret herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.
Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.
Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne påhviler iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.


Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse
Ophør:

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, med forbehold af aftalte opsigelsesregler og en maksimal opsigelsesfrist på en måned.
Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, ved udløbet af den tidsbegrænsede periode, under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned.
Forbrugerne kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:
opsige til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
i det mindste opsige dem på samme måde, som de blev indgået af ham;
altid opsiges med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har fastsat for sig selv.
Fornyelse:

En aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for et bestemt tidsrum.
I modsætning til det foregående stykke kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en bestemt periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige den forlængede aftale mod udløbet af forlængelsen med et varsel på højst en måned.
En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forlænges stiltiende på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel på højst en måned. Opsigelsesfristen må ikke overstige tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade eller magasiner, dog mindre end en gang om måneden.
En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner i introduktionsøjemed (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.
Varighed:

Hvis en aftale har en løbetid på over et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed taler imod en opsigelse før udløbet af den aftalte løbetid.

Artikel 15 - Betaling

Medmindre andet er fastsat i aftalen eller i supplerende betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 14 dage efter udløbet af betænkningstiden eller, hvis der ikke er fastsat nogen betænkningstid, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne frist at løbe dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.
Ved salg af varer til forbrugere kan de almindelige forretningsbetingelser aldrig forpligte forbrugeren til at betale mere end 50 % forud. Når der er fastsat forudbetaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til udførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er foretaget.
Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller nævnt over for iværksætteren, til denne.
Hvis forbrugeren ikke rettidigt opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r), er han, efter at han er blevet underrettet af iværksætteren om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til at opfylde sine betalingsforpligtelser, efter den manglende betaling inden for denne 14-dagesfrist, skyldig i den lovbestemte rente på det skyldige beløb, og iværksætteren har ret til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, som han har afholdt. Disse inkassoomkostninger udgør højst: 15 % af udestående beløb op til 2 500 EUR, 10 % af de næste 2 500 EUR og 5 % af de næste 5 000 EUR, med et minimum på 40 EUR. Indehaveren kan afvige fra de nævnte beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 - Klageprocedure

Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klager i overensstemmelse med denne klageprocedure.
Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren inden for en rimelig frist efter, at forbrugeren har opdaget manglerne, og skal være fuldstændigt og klart beskrevet.
Klager, der indgives til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, skal iværksætteren inden for de 14 dage svare inden for denne frist med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
Under alle omstændigheder bør forbrugeren give iværksætteren 4 uger til at løse klagen efter fælles aftale. Efter denne periode opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.


Artikel 17 - Tvister

På aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser finder anvendelse på, gælder kun nederlandsk lov.
Artikel 18 - Supplerende eller afvigende bestemmelser
Supplerende bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal være nedfældet skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren let kan gemme dem på et varigt databærer.


Bilag I: Model til fortrydelsesformular


Model til fortrydelsesformular

(Denne formular skal kun udfyldes og returneres, hvis du ønsker at fortryde aftalen)

Til: [ iværksætterens navn]
[ iværksætterens geografiske adresse]
[ iværksætterens faxnummer, hvis det er tilgængeligt]
[ e-mail-adresse eller elektronisk adresse på iværksætteren]

Jeg/vi* meddeler/deler* dig hermed, at jeg/vi* har indgået vores aftale om
salg af følgende produkter: [produktbetegnelse]*
levering af følgende digitale indhold: [betegnelse for digitalt indhold]*
levering af følgende tjenesteydelse: [betegnelse for tjenesteydelse]*,
tilbagekalder/tilbagekalder*

Bestilt den*/modtaget den* [dato for bestilling af tjenesteydelser eller modtagelse af produkter].


[Forbrugerens/forbrugernes navn]


[adresse på forbruger(e)]


[Forbrugerens/forbrugernes underskrift] (kun hvis denne formular indsendes på papir)
* Slet det, der ikke er relevant, eller udfyld det, der er relevant.